Warszawa, 09.06.2014. Prezes PAN Micha³ Kleiber (P) i by³y prezydent Aleksander Kwaœniewski (C) wrêczaj¹ wyró¿nienie honorowe “Wybitnego Polaka” prezesowi NBP Markowi Belce (L) podczas gali XXIV edycji konkursu “Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie, 9 bm. (mgo) PAP/Radek Pietruszka