To nie poboøne øyczenie naukowcÛw i miraøe tworzone przez koncerny wydobywcze – wieszczy “Dziennik Gazeta Prawna”.

W≥aúnie odkryto kolejne z≥oøa gazu ≥upkowego, tym razem na Lubelszczyünie. Kompletne wyniki poszukiwaÒ bÍdπ znane w paüdzierniku, zaú prÛbne odwierty odbÍdπ siÍ w przysz≥ym roku.

Do eksploatacji z≥Ûø potrzebujemy pomocy zagranicznych, doúwiadczonych i dobrze wyposaøonych w niezbÍdny sprzÍt specjalistyczny, partnerÛw. ChÍtnych jest wielu.

Obecnie najwaøniejsza jest kwestia potwierdzenia, szacunkowych dotπd, danych o wielkoúci zasobÛw gazu ≥upkowego. Wg najbardziej optymistycznych przewidywaÒ, moøe to byÊ nawet 200 razy wiÍcej, niø nasze, obecne, roczne zapotrzebowanie.

Czy zatem Polska moøe uniezaleøniÊ siÍ od importu tego surowca, a nawet staÊ siÍ jego eksporterem. Wszystko zaleøy od stosunku cen gazu ziemnego i ≥upkowego na úwiecie.

Obecnie op≥acalnoúÊ eksploatacji ≥upkÛw jest na podobnym poziomie, co zakup gazu ziemnego. Ale nikt nie wie, jakie bÍdπ ceny gazu za 10 czy 15 lat – podkreúla “Dziennik Gazeta Prawna”.