n/z Marek Jackowski 21.03.2011 Warszawa Teatr Roma Koncert zespo³u Plateau z udzia³em Artystów promuj¹cy p³ytê `Projekt Grechuta`