Warszawa 17.01.2013. Prezydent Bronis³aw Komorowski w czasie uroczystoœci wrêczenia nominacji sêdziowskich, 17 bm. w Pa³acu Prezydenckim. (kru) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent: trzeba okazywaæ szacunek niezale¿noœci sêdziowskiej***